მობილობა

მობილობა

როგორ ხდება მობილობა GAU-ში?

შიდა მობილობა

წელიწადში ორჯერ, GAU-ს სტუდენტებს გაქვთ შესაძლებლობა ისარგებლოთ შიდა მობილობით, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას შეიცვალოთ და სწავლა გააგრძელოთ GAU-ს შესაბამისი საფეხურის სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

შიდა მობილობის ვადები დგინდება უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება პრეზიდენტის სახელზე;
 • პირადობის მოწმობის დედანი და ასლი;
 • შესაბამისად დამოწმებული სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი).


გარე მობილობა

წელიწადში ორჯერ, შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრებში, გარე მობილობა გაძლევთ შესაძლებლობას შეიცვალოთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და სწავლა გააგრძელოთ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

მობილობის ვადებს ადგენს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ამ შესაძლებლობით, აუცილებელია გაეცნოთ მობილობის პროცედურებს და მიყვეთ ეტაპებს:

 • სტუდენტმა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე უნდა გააკეთოს განაცხადი მობილობაზე; 
 • სტუდენტმა უნდა გადაიხადოს ცენტრის მიერ დაწესებული მობილობის საფასური (40 ლარი) სს საქართველოს ბანკში;
 • სტუდენტი უნდა გაეცნოს მობილობის შედეგებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე - პირად სარეგისტრაციო ფანჯარაში;
 • განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტი უნდა გამოცხადდეს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში და წარმოადგინოს პირადი საქმის ასლი;
 • გაეცნოს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული კრედიტების რაოდენობას და წერილობით დაადასტუროს თანხმობა/უარი.

მობილობის სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით შესაბამისი პროგრამის აკადემიურ მენეჯერს.

ბაკალავრიატი

საგანმანათლებლო პროგრამა

ვაკანტური ადგილი


ბიზნესის ადმინისტრირება

12


ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

5


სამართალი

8


საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია

8


მშენებლობა

5


ინფორმატიკა

8


ქართული ფილოლოგია

3


ინგლისური ფილოლოგია

8


ისტორია

3
მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამა

ვაკანტური ადგილი


სამართალი

1


საერთაშორისო ურთიერთობები

1


ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

1


ვებ და მულტიმედიური პროექტის ტექნოლოგიები და მართვა

1 • წერილობითი განაცხადი უნივერსიტეტის პრეზიდენტის სახელზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი;
 • 2 ფოტოსურათი 3*4 (დისკთან ერთად);
 • სათანადოდ დამოწმებული სტუდენტის ნიშნების ფურცელი;
 • სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი  დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
 • სათანადოდ დამოწმებული უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (იგულისხმება - ჩარიცხვის ბრძანება, არსებობის შემთხვევაში კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანება, სტუდენტის სტატუსის შეჩერების/ შეწყვეტის  ბრძანება) ასლი;
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა