მობილობა

მობილობა

როგორ ხდება მობილობა GAU-ში?

შიდა მობილობა

წელიწადში ორჯერ, GAU-ს სტუდენტებს გაქვთ შესაძლებლობა ისარგებლოთ შიდა მობილობით, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას შეიცვალოთ და სწავლა გააგრძელოთ GAU-ს შესაბამისი საფეხურის სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

შიდა მობილობის ვადები დგინდება უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება პრეზიდენტის სახელზე;
 • პირადობის მოწმობის დედანი ან ასლი;
 • შესაბამისად დამოწმებული სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი).


გარე მობილობა

წელიწადში ორჯერ, შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრებში, გარე მობილობა გაძლევთ შესაძლებლობას შეიცვალოთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და სწავლა გააგრძელოთ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

მობილობის ვადებს ადგენს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ამ შესაძლებლობით, აუცილებელია გაეცნოთ მობილობის პროცედურებს და მიყვეთ ეტაპებს:

 • სტუდენტმა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე უნდა გააკეთოს განაცხადი მობილობაზე; 
 • სტუდენტმა უნდა გადაიხადოს დაწესებული მობილობის საფასური (40 ლარი) სს საქართველოს ბანკში;
 • სტუდენტი უნდა გაეცნოს მობილობის შედეგებს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პორტალზე - პირად სარეგისტრაციო ფანჯარაში;
 • განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტი უნდა გამოცხადდეს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში და წარმოადგინოს პირადი საქმის ასლი;
 • გაეცნოს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული კრედიტების რაოდენობას და წერილობით დაადასტუროს თანხმობა/უარი.

მობილობის სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით შესაბამისი პროგრამის აკადემიურ მენეჯერს.

ბაკალავრიატი

 საგანმანათლებლო პროგრამა

ვაკანტური ადგილი


ბიზნესის ადმინისტრირება
8

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

5


სამართალი

7


საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია

7


მშენებლობა

4


ინფორმატიკა

7


ქართული ფილოლოგია

3


ინგლისური ფილოლოგია

6


ისტორია

2


დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი)
20


მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამა

ვაკანტური ადგილი


ბიზნესის ადმინისტრირება
2

საერთაშორისო ურთიერთობები
2

სამართალი
3

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები (ერთობლივი)
2

ვებ და მულტიმედიური პროექტის ტექნოლოგიები და მართვა
2დოქტორანტურა

საგანმანათლებლო პროგრამა

ვაკანტური ადგილი


ბიზნესის ადმინისტრირება
1 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობის მართვის სისტემაში წარმოდგენის ვადა - 2021 წლის 19 ივლისიდან 2021 წლის 22 ივლისის ჩათვლით.
 • მობილობის მსურველ პირთა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის და საფასურის გადახდის ვადა:  2021 წლის 16 აგვისტოდან - 2021 წლის 30 აგვისტოს 18.00 საათამდე.
 • მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელექტრონულად ასახვის ვადა - 2021 წლის 6 სექტემბრიდან - 2021 წლის 17 სექტემბრის ჩათვლით.
 • განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგების შემთხვევაში სტუდენტი შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში გამოცხადების, წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2021 წლის 3,4,6,7,8,9 სექტემბერი.
 • შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული კრედიტების თაობაზე სტუდენტის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) ვადა: 2021 წლის 10,11,13,14,15 სექტემბერი.
 • წერილობითი განაცხადი უნივერსიტეტის პრეზიდენტის სახელზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი ან ასლი;
 • 2 ფოტოსურათი 3*4 (დისკთან ერთად);
 • სათანადოდ დამოწმებული სტუდენტის ნიშნების ფურცელი;
 • სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი  დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
 • სათანადოდ დამოწმებული უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (იგულისხმება - ჩარიცხვის ბრძანება, არსებობის შემთხვევაში კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანება, სტუდენტის სტატუსის შეჩერების/ შეწყვეტის  ბრძანება) ასლი;
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
 • ცნობა სახელმწიფო გრანტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესახებ (რომელიც გაიცემა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ. თბილისი, ფანჯიკიძის 1ა, Tel: 032 2 220 220; info@emis.ge).

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა