მობილობა

მობილობა

როგორ ხდება მობილობა GAU-ში?

შიდა მობილობა

წელიწადში ორჯერ, GAU-ს სტუდენტებს გაქვთ შესაძლებლობა ისარგებლოთ შიდა მობილობით, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას შეიცვალოთ და სწავლა გააგრძელოთ GAU-ს შესაბამისი საფეხურის სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

შიდა მობილობის ვადები დგინდება უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება პრეზიდენტის სახელზე;
 • პირადობის მოწმობის დედანი ან ასლი;
 • შესაბამისად დამოწმებული სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი).


გარე მობილობა

წელიწადში ორჯერ, შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრებში, გარე მობილობა გაძლევთ შესაძლებლობას შეიცვალოთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და სწავლა გააგრძელოთ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

მობილობის ვადებს ადგენს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ამ შესაძლებლობით, აუცილებელია გაეცნოთ მობილობის პროცედურებს და მიყვეთ ეტაპებს:

 • სტუდენტმა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე უნდა გააკეთოს განაცხადი მობილობაზე; 
 • სტუდენტმა უნდა გადაიხადოს დაწესებული მობილობის საფასური (40 ლარი) სს საქართველოს ბანკში;
 • სტუდენტი უნდა გაეცნოს მობილობის შედეგებს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პორტალზე - პირად სარეგისტრაციო ფანჯარაში;
 • განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტი უნდა გამოცხადდეს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში და წარმოადგინოს პირადი საქმის ასლი;
 • გაეცნოს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული კრედიტების რაოდენობას და წერილობით დაადასტუროს თანხმობა/უარი.

მობილობის სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით შესაბამისი პროგრამის აკადემიურ მენეჯერს.

ბაკალავრიატი

 საგანმანათლებლო პროგრამა

ვაკანტური ადგილი


ბიზნესის ადმინისტრირება
8

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

5


სამართალი

7


საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია

7


მშენებლობა

4


ინფორმატიკა

7


ქართული ფილოლოგია

3


ინგლისური ფილოლოგია

6


ისტორია

2


დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი)
40


მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამა

ვაკანტური ადგილი


ბიზნესის ადმინისტრირება
2

საერთაშორისო ურთიერთობები
2

სამართალი
2

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები (ერთობლივი)
3

ვებ და მულტიმედიური პროექტის ტექნოლოგიები და მართვა
2დოქტორანტურა

საგანმანათლებლო პროგრამა

ვაკანტური ადგილი


ბიზნესის ადმინისტრირება
5 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობის მართვის სისტემაში წარმოდგენის ვადა - 2020 წლის 15 ივლისიდან 2020 წლის 23 ივლისის ჩათვლით.
 • მობილობის მსურველ პირთა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის და საფასურის გადახდის ვადა:  2020 წლის 31 ივლისიდან 2020 წლის 19 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე. 
 • მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელექტრონულად ასახვის ვადა - 2020 წლის 26 აგვისტოდან 2020 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით.
 • განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგების შემთხვევაში სტუდენტი შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში გამოცხადების და წერილობითი განაცხადის და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2020 წლის 24 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.
 • შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული კრედიტების თაობაზე სტუდენტის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) ვადა: 2020 წლის 2 სექტემბრიდან 6 სექტემბრის ჩათვლით.
 • წერილობითი განაცხადი უნივერსიტეტის პრეზიდენტის სახელზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი ან ასლი;
 • 2 ფოტოსურათი 3*4 (დისკთან ერთად);
 • სათანადოდ დამოწმებული სტუდენტის ნიშნების ფურცელი;
 • სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი  დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
 • სათანადოდ დამოწმებული უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (იგულისხმება - ჩარიცხვის ბრძანება, არსებობის შემთხვევაში კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანება, სტუდენტის სტატუსის შეჩერების/ შეწყვეტის  ბრძანება) ასლი;
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა