კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკისა და შიდა აუდიტის სასერტიფიკატო კურსი

მოკლევადიანი კურსები

კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკისა და შიდა აუდიტის სასერტიფიკატო კურსი

თუ გსურთ:

 • ახალგაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება;

 • კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალიორიგინალური გზების ძიება,  ფარმაციაში უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

 • რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორისუახლესი მეთოდებისკრიტიკული ანალიზის საფუძველზედასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებარომელშიც   განისაზღვრება ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობებიუახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ფარმაცევტული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;

GAU გთავაზობთ საუკეთესო არჩევანსგაიაროთ კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკისა და შიდა აუდიტის სრული კურსირომელიც გაძლევთ რეალურ შესაძლებლობას:

 • დამოუკიდებლად განახორციელოთ მაღალი დონის მენეჯერული საქმიანობები:

 • ფარმაცევტული პროდუქციის მომარაგებისშენახვისა და რეალიზაციის პროცესების მართვა,  ზედამხედველობა,  მატერიალურისასაქონლო რესურსებისა და ფარმაცევტული დაწესებულებების  მართვა;

 • კონკურენტუნარიანი მარკეტინგული საქმიანობის განხორციელება ფარმაცევტული საქმიანობის ისეთ სეგმენტებშიროგორიცააფარმაცევტული პროდუქტის დისტრიბუცია,  დასაწყობებაიმპორტიექსპორტიხარისხის კონტროლილოჯისტიკა.

 • თანამედროვე მეთოდებითა და უახლესი მიდგომების გამოყენებით ფარმაციის მენეჯმენტში კომპლექსური პრობლემების გადაჭრისათვის ახალი იდეების გენერირებას და გზების ძიებასფარმაციის სისტემაზე/ორგანიზაციაზე/სექტორზე მოქმედი გარე და შიდა გამოწვევების კვლევასადმინისტრირებასა და მიღებული შედეგების კრიტიკულ ანალიზსდასაბუთებული დასკვნების გაკეთებას,  კომუნიკაციას აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთანლიბერალური ღირებულების შეფასებასმათ დამკვიდრებაში მონაწილეობის მიღებას.

წარმოდგენილი პროგრამა შემუშავებულია საერთაშორისოდ აღიარებულითანამედროვე ლიტერატურისსახელმძღვანელოებისგაიდლაინებისა და გზამკვლევების (ICH; FDA; WHO; FIP) გამოყენებით კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის პრინციპებზეთეორიულ მასალასთან ერთადპროგრამა მოიცავს პრაქტიკულ დავალებებს და ჯგუფურ აქტივობებსრომლებიც  მომზადებულია დარგის საერთაშორისო ექსპერტების გამოცდილების საფუძველზე და ზუსტად პასუხობს მსმენელთა საჭიროებებს.

თეორიული მასალა მიეწოდებათ მსმენელებს პრეზენტაციების სახითმსმენელების მიერ სამუშაო ჯგუფებში შესრულდება პრაქტიკულ სავარჯიშოებიმსმენელებს გადაეცემათ  

ასწავლო მასალებიელექტრონული სახელმძღვანელოები.

ვისთვის არის კურსი განკუთვნილი:

 • ვინც ჩართულია ფარმაცევტულ საქმიანობაში ან დაინტერესებულია ფარმაცევტული მართვის შესწავლით;

 • დამწყები და მაღალი რგოლის მენეჯერები;

 • ასისტენტები კოორდინატორები, მენეჯერები და სხვადასხვა სპეციალობის მქონე პირები, (რომლებსაც სურვილი აქვთ მიიღონ კვალიფიკაცია ფარმაცევტულ მენეჯმენტში);

 • ვისაც სურს დაიწყოს კარიერა ფარმაცევტულ მენეჯმენტში.

მსმენელები გაივლიან ქვემოთ ჩამოთვლილ მოდულებს:

 • ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) WHO&FIP რეკომენდაციები - სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლისა და უზრუნველყოფის შესახებ;

 • GDP (EU; ICH & WHO) მარგულირებელი დოკუმენტების ზოგადი მიმოხილვა;

 • GDP ზოგადი მიმოხილვა. ძირითადი მოთხოვნები;

 • GDP პრინციპები და პრაქტიკული ასპექტები;

 • ხარისხის სისტემის დოკუმენტების (მეთოდური ინსტრუქციები, ოქმები, SOP) მენეჯმენტი. დოკუმენტების სასიცოცხლო ციკლი GDP მოთხოვნების ჭრილში.

 • თვითინსპექტირებაშიდა აუდიტი; CAPA;

 • ტემპერატურული რისკის მენეჯმენტი ფარმაცევტული მიწოდების ჯაჭვში /FMEA/ მეთოდიკა.

 • FMEA (Failure modes and effects analysis) შესაძლებლობებისა და შეუსაბამობების ზეგავლენის ანალიზი ICH  Q9 მიხედვით.

კურსის უპირატესობები 

 • კურსდამთავრებულებს ექნებათ ფარმაცევტული დისტრიბუციის სფეროში დასაქმების რეალური პერსპექტივა;

 • ამკვიდრებს ფარმაცევტული საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავების აუცილებლობას,  აცნობიერებს სოციალურად ორიენტირებული ფარმაცევტული საქმიანობის აუცილებლობას და მონაწილეობს ინოვაციური პრინციპების დამკვიდრებაში.

 • აქვს სისტემური ცოდნა FIP-ის ძირითადი რეკომენდაციების შესახებ:

 • ფარმაცევტული საქმიანობის სახეებისა და კონტროლის  სახელმწიფო სისტემის (პრე და პოსტმარკეტინგული კონტროლი) შესახებ.

 • აცნობიერებს ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევასთან დაკავშირებულ კომპლექსურ რისკებს და  საკითხებს.

 სერტიფიკატის მისაღებად საჭიროა თემის მომზადება და პრეზენტაცია:

 • თემა/პრეზენტაცია შეიძლება იყოსროგორც ინდივიდუალური ასევე გუნდური (არაუმეტეს 3 წევრისა).

 • მსმენელები იტოვებენ უფლებას პრეზენტაცია ჩაატარონ ღია ან დახურულ ფორმატში)

 პროგრამის ხანგრძლივობა:

კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის (GDP)  პროგრამის ხანგრძლივობა:

 • აკადემიური კალენდარი შედგება კვირისგან

 • ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ (ოთხშაბათს და შაბათს)

 • ჯგუფთან შეთანხმებით შესაძლებელია დღეების კორექტირება

 • ლექციის ხანგრძლივობა 3 საათი;  19:00-22:00

პროგრამის გასავლელად საჭიროა:

საბუთების მიღების შემდეგჩატარდება გასაუბრებები და დაკომპლექტდება ჯგუფი.


კურსი დაიწყება 2024 წლის 6 მარტს!

რეკომენდაციები

სწავლის საფასური

კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის (GDP)  კურსის საფასური შეადგენს 1250 ლარს. 

ღირებულების ნახევარს მსმენელი იხდის ლექციების დაწყებამდე, ხოლო მეორე ნახევარს 3 კვირის განმავლობაში. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით. ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი აპლიკანტის შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს

საკონტაქტო ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:


თამთა ნიშნიანიძე

თამთა ნიშნიანიძე

უწყვეტი განათლებისა და სერტიფიცირების ცენტრის ხელმძღვანელი

(+995) 591 112 200
(+995 32) 220 65 20 (313)
tamtanishnianidze@gau.edu.ge

გზავნილები

ტრენერები

ზინაიდა (ტატა) ჭანტურია

 • PhD, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ლექტორი.
 • ევროპის ხარისხის ორგანიზაციის (European Organization for Qualit...
 • PhD, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ლექტორი.
 • ევროპის ხარისხის ორგანიზაციის (European Organization for Quality. Brussels) ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის აუდიტორი/ ISO 9001; პროფესიული  შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის უსაფრთხოების სისტემის აუდიტორი ISO 45001; სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემის აუდიტორი ISO 22000. 
 • აქვს  ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს, მსხვილ ფარმაცევტულ კომპანიაში, კლინიკური კვლევის მენეჯმენტში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, ექსპერტისა და ხარისხის მართვის დირექტორის პოზიციაზე.

პროექტები და პარტნიორები

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა