სიახლეები და ღონისძიებები

რეგისტრაცია სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

რეგისტრაცია სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

პარასკევი, 11 სექტემბერი, 2020

აჩვენე კალენდარზე

2020 - 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.

კონკურსში მონაწილეობის უფლებ

პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების  უფლება აქვს სამართლის ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც სწავლის უფლებას მოიპოვებს საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ოთხი ნაწილიდან მინიმუმ სამ ნაწილში გადალახავს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს), ჩააბარებს შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირებას უცხო ენაში (ინგლისური) და გასაუბრებას სპეციალობაში. 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა შეავსოს უცხო ენის (ინგლისური) B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი ტესტი. პირი, რომელსაც აქვს შესაბამის დონეზე ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი ან პირველი საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა გავლილი აქვს უცხო ენაზე (ინგლისური) ტესტირებისგან თავისუფლდება.

მიღების ვადები:

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება (რეგისტრაცია) – 11-25 სექტემბერი;

ტესტირება უცხო ენაში (ინგლისური) და გასაუბრება სპეციალობაში  დისტანციურად – 26 სექტემბერი;

ტესტირების და გასაუბრების შედეგების გამოცხადება - 28 სექტემბერი;


უნივერსიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

 • 2 ფოტოსურათი, 3x4 (ელექტრონული ვერსია CD-ზე);
 • ირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი;
 • სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (2020 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი, ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (ვაჟებისათვის);
 • მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მიღებული შეფასებები (ამონაბეჭდი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდიდან - www.naec.ge);
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • რეზიუმე (CV) (ქართულ ენაზე)
 • GAU-ს ანგარიშზე 50 ლარის ჩარიცხვის ქვითარი თიბისის რომელიმე ფილიალიდან.
  ჩვენი რეკვიზიტები:
  შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
  საიდენტიფიკაციო კოდი: 206169304
  ანგარიშის ნომერი: GE36TB0623136020100005 (ბანკის კოდი: TBCBGE22)

 საბუთების წარდგენა ხდება სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლის აკადემიურ მენეჯერთან (ალექსიძის ქ. #10, პირველი სართული, 106 ოთახი). საბუთების არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში აპლიკანტის განცხადება არ მიიღება. შემოწმების შემდეგ დოკუმენტების დედნები უბრუნდება წარმომდგენს.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებადდაგვიკავშირდით: 
ელენე ცაია, elene.tsaia@gau.edu.ge, (+995) 555 333 248, (+995 32) 220 65 20 (102)

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა