სიახლეები და ღონისძიებები

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ 2019 წლის 4 იანვარს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველთა საყურადღებოდ

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ 2019 წლის 4 იანვარს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველთა საყურადღებოდ

პარასკევი, 04 იანვარი, 2019

აჩვენე კალენდარზე

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 3 წლის ვადით. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

სავალდებულო:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ორი ფოტოსურათი ზომით 3X4-ზე;
 • CV;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა;
 • შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია;
 • წასაკითხად შემოთავაზებული სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი, როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული ვერსია.
 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • საგრანტო პროექტში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სამეცნიერო საბჭოების, რედკოლეგიების, საექსპერტო კომისიების წევრობის დამადასტურებელო დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • დოქტორანტთა (დისერტანტთა) სამეცნიერო ხელმძღვანელობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხოეთის უნივერსიტეტებში მოღვაწეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხო ენის (ინგლისური) ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

კონკურსის ბოლო ეტაპზე გასულ მონაწილესთან შეიძლება დაინიშნოს გასაუბრება და საჭიროების შემთხვევაში მოეთხოვოს საჩვენებელი ლექციის ჩატარება პროგრამის/სასწავლო კომპონენტის ენის შესაბამისად. 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული პირის შრომის პირობები განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტსა და პერსონალს შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით.

საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება 2019 წლის 4 თებერვლიდან 14 თებერვლის ჩათვლით 11 საათიდან 17 საათამდე სამუშაო დღეებში, მისამართზე: თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. #10. 

კონკურსი ჩატარდება 15 თებერვალს, ხოლო საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 16 თებერვალს.

იხილეთ შპს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების დებულება.


საკონკურსო ადგილები

სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის სკოლა
მიმართულება - საჯარო სამართალი
 • ერთი პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - კერძო სამართალი
 • ერთი პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - სისხლის სამართალი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები (საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური მეცნიერებები, სოციოლოგია)
 • ერთი პროფესორი
 • ერთი ასისტენტი
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ფილოსოფია)
 • ერთი პროფესორი

ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და ლიბერალური განათლების სკოლა
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ინგლისური ფილოლოგია)
 • ორი ასოცირებული პროფესორი
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ქართული ფილოლოგია)
 • ერთი პროფესორი
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (რუსული ფილოლოგია)
 • ერთი ასოცირებული პროფესორი
მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ისტორია)
 • ერთი პროფესორი

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა