GAU გრანტი

GAU გრანტი

GAU გრანტი საბაკალავრო პროგრამებისთვის - 2019-2020 სასწავლო წელი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა 

GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე სახელწიფო გრანტების გარდა მოქმედებს შიდა გრანტების სისტემა (სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში): 

 • იმისათვის, რომ მიიღოთ GAU გრანტი 1,400 ლარის ოდენობთ, GAU უნდა შემოხაზოთ პირველ ადგილზე;
 • იმისათვის, რომ მიიღოთ GAU გრანტი 1,000 ლარის ოდენობთ, GAU უნდა შემოხაზოთ მეორე ადგილზე.

ინფორმაცია ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე არსებულ სწავლის წლიურ გადასახადსა და სხვა ტიპის დაფინანსებაზე იხილეთ ბმულზე.


ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა 

GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე სახელწიფო გრანტების გარდა მოქმედებს შიდა გრანტების სისტემა (სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში): 

 • იმისათვის, რომ მიიღოთ GAU გრანტი 1,400 ლარის ოდენობთ, GAU უნდა შემოხაზოთ პირველ ადგილზე;
 • იმისათვის, რომ მიიღოთ GAU გრანტი 1,000 ლარის ოდენობთ, GAU უნდა შემოხაზოთ მეორე ადგილზე.

ინფორმაცია ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე არსებულ სწავლის წლიურ გადასახადსა და სხვა ტიპის დაფინანსებაზე იხილეთ ბმულზე.


სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

GAU-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე სახელწიფო გრანტების გარდა მოქმედებს შიდა გრანტების სისტემა (სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში): 

 • იმისათვის, რომ მიიღოთ GAU გრანტი 400 ლარის ოდენობთ, GAU უნდა შემოხაზოთ პირველ ადგილზე.

ინფორმაცია სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე არსებულ სწავლის წლიურ გადასახადსა და სხვა ტიპის დაფინანსებაზე იხილეთ ბმულზე.


საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა

GAU-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამაზე სახელწიფო გრანტების გარდა მოქმედებს შიდა გრანტების სისტემა (სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში): 

 • იმისათვის, რომ მიიღოთ GAU გრანტი 400 ლარის ოდენობთ, GAU უნდა შემოხაზოთ პირველ ადგილზე.

ინფორმაცია სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე არსებულ სწავლის წლიურ გადასახადსა და სხვა ტიპის დაფინანსებაზე იხილეთ ბმულზე.


ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე.

ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

ისტორიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

დიპლომირებული მედიკოსის (MD) ერთსაფეხურიანი პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 


GAU გრანტი სამაგისტრო პროგრამებისთვის - 2019-2020 სასწავლო წელი

2016 წელს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტში (GAU) ამოქმედდა GAU გრანტი სამაგისტრო პროგრამებისთვის.
სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებს GAU გრანტით სარგებლობა შეუძლიათ შემდეგი პრინციპით:

 • თუ თქვენ GAU-ს საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული ხართ, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტისგან მიიღებთ GAU გრანტს სწავლის გადასახადის 20%-ის ოდენობით სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში;
 • თუ თქვენ სხვა უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა გაქვთ დამთავრებული, ასევე გაქვთ GAU გრანტის მოპოვების შანსი:
  • თქვენი საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა* უნდა აღემატებოდეს ან უდრიდეს 40-ს, იმისთვის, რომ მიიღოთ GAU გრანტი სწავლის გადასახადის 20%-ის ოდენობით სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში;  
  • თქვენი საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა* უნდა შეადგენდეს 35-39-ს, იმისთვის, რომ GAU-სგან მიიღოთ GAU გრანტი სწავლის გადასახადის 15%-ის ოდენობით სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში.
* რა არის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა? საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა არის სამაგისტრო გამოცდის ტესტის თითოეულ ნაწილში მიღებული კონკრეტული ქულების (გამოცდის ტესტის თითოეული ნაწილის ნორმირებული ქულა გამრავლებული უნივერსიტეტის მიერ მისთვის მინიჭებულ კოეფიციენტზე) ჯამი.

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულის გამოთვლის ნიმუში:
ვთქვათ, GAU-ს მიერ საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის მინიჭებული კოეფიციენტია 60 (15; 15; 15; 15 თითოეულ ნაწილზე შესაბამისად)
კონკურსანტის შედეგები საერთო სამაგისტრო გამოცდაში:
 • რაოდენობრივი მსჯელობა - 18 (მაქს. ქულა 20)
 • ლოგიკური მსჯელობა - 13 (მაქს. ქულა 17)
 • ანალიტიკური წერა - 14 (მაქს. ქულა 20)
 • წაკითხულის გააზრება - 19 (მაქს. ქულა 21)
როგორ ითვლება საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა?
საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულა ითვლება შემდეგნაირად: გამოცდის თითოეული ნაწილის ნორმირებული ქულა (მიღებული ქულა გაყოფილი მაქსიმალურ ქულაზე) მრავლდება შესაბამის კოეფიციენტზე (15) და ჯამდება:
18⁄20*15 + 13⁄17*15 + 14⁄20*15 + 19⁄20*15 = 13.5 + 11.5 + 10.5 + 13.6 = 49.1
 


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა