ხარისხის მართვა

ხარისხის მართვა


ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

  • საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
  • უნივერსიტეტში სწავლებისა და კვლევის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა;
  • უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასება;
  • ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისთვის თვითშეფასების პროცესის ორგანიზება;
  • უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტთა უფლებების დაცვის, საგანმანათლებლო და კვლევით საქმიანობაში მათი საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინების მიზნით სტუდენტებთან და სტუდენტურ ჯგუფებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
  • უნივერსიტეტის საქმიანობის და საგანამანათლებლო პროგრამების შეფასების პროცესში სტუდენტთა ჩართულობის და წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა.


გაეცანით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულებას.

გაეცანით ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკას.ქეთევან ჯინჭარაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

(+995 32) 220 65 20 (109)
ketevanjincharadze@gau.edu.ge

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა