დებულება და სტრუქტურა

დებულება და სტრუქტურა


ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება აღწერს GAU-ს იურიდიულ სტატუსსა და სამართლებრივ საფუძველს, საქმიანობის საგანს, მიზანსა და ამოცანებს, უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებსა და მათ უფლებამოსილებებს.


უნივერსიტეტის კოლეგიალური ორგანოების დებულებები


უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებისისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა